2014

Üldkoosolek 07.03.2014

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses liitusid meiega EHK kommunikatsioonistrateegia koostajad ja Tartu Ülikooli tudengid Evelin Trink ja Taavi Laasik. Tudengid tutvustasid koostatud kommunikatsioonistrateegiat, mida ühises aruteluringis täiendasime. Lisaks kinnitati EHK 2014. aasta tegevuskava.

Üldkoosolek 09.05.2014

Haraka Kodus kinnitati EHK visioon, missioon ja väärtused. Põgusalt puudutati Sotsiaalkindlustusameti ettepanekuid erihoolekandeteenuste korralduse, sh pikaajalise haiglas viibimise korralduse muudatustega, millele anti oma nõusolek. Samuti arutleti esile kerkinud küsimust teenuse kasutajat puudutava dokumentatsiooni täitmise keele üle. Ühiselt arvati, et dokumentide sisu peab olema teenuse kasutajale kättesaadav, ent eriarvamusele jäädi, kas ametlike dokumentide kirjalikud tõlked peaksid olema teenuse saaja emakeeles. Otsustati pöörduda küsimuses Õiguskantsleri kantselei poole arvamuse saamiseks.

Üldkoosolek 19.09.2014

AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodus võeti põhjalikult taas ette töövõime reformiga seonduv ning koostati tagasiside Sotsiaalkomisjonile reformis esinevate puuduste kohta. Otsustati leida võimalus hankimaks lisaressurssi tegelemaks deinstitutsionaliseerimise temaatikaga ning liidu võimekusega Eesti erihoolekannet deinstitutsionaliseerimise teel suunata.

Üldkoosolek 14.11.2014

Võtmaks kokku 2014. aastat ning vaatamaks 2015. aastasse koguneti Lõuna – Eesti Erihooldusteenuste Keskusesse. Koos uute liikmeks soovijate Võru päevakeskuse Ühinguga, ESTE OÜ-ga ja Koduhooldusega leiti, et on olnud tegus ja tulemuslik aasta. Aktiivselt osaleti erihoolekande arengukava koostamises, tegevusjuhendaja kutsestandardi väljatöötamises ja töövõimereformi ettevalmistamises. EHK arengu seisukohast oli väga vajalik tegevus EHK kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ning välisveebi arendus.

2015. aasta prioriteetsed tegevusvaldkonnad on deinstitutsionaliseerimise teema kommunikeerimises osalemine, erihoolekande rakenduskava täitmise jälgimine ning töövõimereformiga seotud rehabilitatsiooni ümberkorraldamise planeerimises kaasarääkimine.

Täpsem tegevuskava kinnitatakse 2015. aasta alguses.