Organisatsioon

Mittetulundusühing Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit (EHK) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik organisatsioon, mille eesmärgiks on seista hea psüühilise erivajadusega inimestele suunatud erihoolekandeteenuste kvaliteedi kindlustamise eest.

Liidu visioon

INIMESEKESKSUS EESTI ERIHOOLEKANDES aastaks 2021

Millega soovime, et…

igal erihoolekandeteenust vajaval psüühilise erivajadusega inimesel on tugi ja tingimused jõukohaseks iseseisvaks elamiseks, töötamiseks, õppimiseks, vaba aja veetmiseks ja oma annete realiseerimiseks ühiskonnas;

…erihoolekandeteenuseid osutavad ühiskonnas hinnatud, pädevad, motiveeritud ja inimest väärtustavad töötajad.

Liidu missioon

ARENDAME KOOSTÖÖS HUVIPOOLTEGA INIMESEKESKSE ERIHOOLEKANDE

Liidu väärtused

 • austav ja väärikas partnerlus;
 • üksteist toetav, tugev ja aktiivne liikmeskond;
 • arvamuste ja kogemuste paljusus;
 • ettevaatav, lahendusi otsiv tegutsemine;
 • avatud ja koostööle suunatud organisatsioon.

Lisaks neile väärtustele, järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksis
(http://www.ngo.ee/eetikakoodeks) toodud eetilise tegevuse põhimõtteid.

Liidu tegevused

Inimesekesksuse saavutamiseks Eesti erihoolekandes:

 • seisame ühingu liikmete ja erihoolekandeteenuste sihtrühma (nii klientide kui töötajate) kuuluvate inimeste ning oma valdkonna huvide ja väärtuste eest suhetes avaliku võimu, ärisektori ja avaliku arvamusega;
 • hoiame tugevat aktiivset liikmeskonda;
 • arendame ühingu liikmete partnervõrgustikku erihoolekandeteenuste kompetentseks osutamiseks;
 • koondame, jagame ja tõstame erihoolekande praktikast tulenevat kompetentsi ühingu liikmete vahel;
 • edendame erihoolekandeteenuseid pakkuvate organisatsioonide omavahelist koostööd ning partnerlust;
 • korraldame avalikke üritusi, seminare, teabepäevi ja teisi ühingu eesmärgile suunatud avalikke koosviibimisi;
 • loome häid koolitus- ning praktiseerimisvõimalusi sotsiaalvaldkonnas.