Organisatsioon

Mittetulundusühing Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit (EHK) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik organisatsioon, mille eesmärgiks on seista hea psüühilise erivajadusega inimestele suunatud erihoolekandeteenuste kvaliteedi kindlustamise eest.

Liidu visioon

SEISAME INIMEST VÄÄRTUSTAVA ERIHOOLEKANDE ARENGU EEST

Liidu missioon

EESTIS ON

… igal erihoolekande teenust vajaval psüühilise erivajadusega inimesel tugi ja tingimused jõukohaseks iseseisvaks elamiseks, töötamiseks, õppimiseks, vaba aja veetmiseks ja oma annete realiseerimiseks ühiskonnas.

… erihoolekandeteenuseid osutavad ühiskonnas hinnatud, pädevad, motiveeritud ja inimest väärtustavad töötajad.

… erihoolekandeteenused rahastatud vajaduspõhiselt ja jätkusuutlikult.

Liidu väärtused

  • Austav, väärikas ja koostööle suunatud partnerlus
  • Üksteist toetav, aktiivselt lahendusi otsiv ja kogemusi jagav liikmeskond
  • EHK töötajate professionaalsuse ja ühiskonnas väärtustamisele eest seisev organisatsioon

Lisaks neile väärtustele, järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksis
(http://www.ngo.ee/eetikakoodeks) toodud eetilise tegevuse põhimõtteid.

Liidu tegevused

Inimesekesksuse saavutamiseks Eesti erihoolekandes:

  • seisame ühingu liikmete ja erihoolekandeteenuste sihtrühma (nii klientide kui töötajate) kuuluvate inimeste ning oma valdkonna huvide ja väärtuste eest suhetes avaliku võimu, ärisektori ja avaliku arvamusega;
  • hoiame tugevat aktiivset liikmeskonda;
  • arendame ühingu liikmete partnervõrgustikku erihoolekandeteenuste kompetentseks osutamiseks;
  • koondame, jagame ja tõstame erihoolekande praktikast tulenevat kompetentsi ühingu liikmete vahel;
  • edendame erihoolekandeteenuseid pakkuvate organisatsioonide omavahelist koostööd ning partnerlust;
  • korraldame avalikke üritusi, seminare, teabepäevi ja teisi ühingu eesmärgile suunatud avalikke koosviibimisi;
  • loome häid koolitus- ning praktiseerimisvõimalusi sotsiaalvaldkonnas.