Põhikiri

Mittetulundusühingu Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit (edaspidi ühing) ning eestikeelne lühend EHK.
Ühing on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Põlva vald, Kiidjärve küla.

1.2. Ühingu inglisekeelne nimi on Estonian Association of Mental Health Care Service Providers (lühendina EMHSP).

2. ÜHINGU EESMÄRK JA TEGEVUSED

2.1.Ühingu eesmärgiks on seista hea psüühilise erivajadusega inimestele suunatud erihoolekandeteenuste arendamise ja kvaliteedi kindlustamise eest, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

2.1.1. ühingu liikmete partnervõrgustiku arendamine erihoolekandeteenuste

2.1.2. ühingu liikmete ja erihoolekandeteenuste sihtrühma (nii klientide kui töötajate) kompetentseks osutamiseks; kuuluvate inimeste ning oma valdkonna huvide ja väärtuste eest seismine suhetes nii avaliku võimu, ärisektori kui ka avaliku arvamusega;

2.1.3. tugeva aktiivse liikmeskonna loomine ja hoidmine;

2.1.4. avalike ürituste, seminaride, teabepäevade ja muude ühingu eesmärgile

2.1.5. erihoolekandeteenuseid pakkuvate organisatsioonide omavahelise koostöö ning

2.1.6. erihoolekande praktikast tuleneva kompetentsi jagamine ühingu liikmete vahel, uute teenuseosutajate nõustamine ja juhendamine;

2.1.7. koolitustegevuste ning heade praktiseerimisvõimaluste loomine

2.1.8. tiheda koostöö tegemine teiste organisatsioonidega nii Eestis kui ka

2.1.9. noorsootöö ja säästliku arenguga seotud tegevused;

2.1.10. vajalike materjalide kirjastamine.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingul on liikmed ja toetajaliikmed.

3.2. Ühingu liikmeks ja toetajaliikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks ja toetajaliikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmeks ja toetajaliikmeks astumise ja väljaastumise avaldus esitatakse juhatusele.

3.3. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

3.4. Toetajaliige rakendab kõiki ühingu liikme õigusi peale hääletamisõiguse ja kõiki liikmekohustusi peale liikmemaksu maksmise kohustuse.

3.5. Juriidilisest isikust liiget esindab üldkoosolekul kas liikmeks oleva asutuse juht või tema poolt volitatud isik.

3.6. Ühingu liikmemaksu suurused, tasumise tähtaja ja erijuhud kinnitab üldkoosolek. Tasutud liikmemaks ei kuulu tagastamisele.

3.7. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

3.7.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

3.7.2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu

3.7.3. kahjustab oma tegevusega liidu ja erihoolekandeteenuste pakkujate mainet.

3.8. Toetajaliige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele käesoleva põhikirja punktides 3.6.2 ja 3.6.3 nimetatud põhjustel.

4. JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

4.2. Üldkoosoleku kokkukutsumine:

4.2.1. liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas, sellest teatatakse

4.2.2. üldkoosoleku päevakorda saavad liikmed teha täiendusi 7 päeva jooksul pärast

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul, kui seal osaleb vähemalt 51% liikmetest. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.4. Kvoorumi mitte kokku tulemise korral kutsutakse järgmine koosolek kokku ühe kuu jooksul 7 päevase etteteatamise ajaga. Kohaletulnud moodustavad otsustusvõimelise kvoorumi sõltumata osalejate arvust.

4.5. Ühingu juhatuse liige valitakse kuni kolmeks aastaks. Juhatusse võib kuuluda kolm kuni seitse liiget, kelle valib ja määrab üldkoosolek. Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe.

4.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja lihthäälteenamust.

4.7. Juhatus koostab ühingu iga – aastase tegevuskava ja eelarve, mille kinnitab üldkoosolek.

4.8. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitori kolmeks aastaks. Üldkoosolekul tutvustab juhatus majandusaasta aruannet.

5. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1. Ühing võib vastavalt seadusele tegeleda majandus- ning koolitustegevusega ning anda välja stipendiume.

5.2. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste

nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik – õiguslikule juriidilise isikule.

5.4. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

5.5. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

5.6. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele ja vastavalt ühingu raamatupidamise sisekorraeeskirjale.