EHK asutamine

MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu (EHK) asutamiskoosolek toimus 14. septembril 2012. aastal kell 11.00 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas Tallinnas. EHK on asutatud kümne erihoolekandeteenuse pakkuja poolt, kelledeks on AS Hoolekandeteenused, MTÜ Kohila Turvakeskus Katikodu, MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, MTÜ Toetuskeskus Meiela, Pahkla Camphilli Küla SA, Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, SA Haraka Kodu, SA Maarja Küla, SA Maarja Päikesekodu ja Tallinna Vaimse Tervise Keskus.

EHK asutamiskoosolekule järgnes avakonverents, kus tutvustasime EHK`i avalikku pöördumist Eesti Vabariigi Valitsuse ja Sotsiaalministri poole. Oma pöördumises toome välja kolm olulist kitsaskohta tänases erihoolekandesüsteemis:

AVALIK PÖÖRDUMINE                                                             14. september 2012.a.

Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit tunnustab Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Vabariigi Valitsuse järjepidevat tööd psüühilise erivajadusega inimestele inimväärika elu, tööhõives ja ühiskonnaelus laiemalt osalemise võimaldamise suunas. Viimase kahe aastakümne jooksul on paranenud psüühikahäirega ja intellektipuudega inimeste  elukvaliteet. Viimastel aastatel on erihoolekandeteenuste hinnad vaatamata majandussurutisele suudetud hoida samal tasemel. Erihoolekande valdkond on arenenud edasi ka tänu Euroopa Liidu ja teiste rahastajate poolt finantseeritud projektide oskuslikule läbiviimisele ning mitmete kodanikualgatustest tekkinud ja ka riiklike organisatsioonide ennastsalgavale tööle.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt korraldatud eestkoste taotlusvooru raames asutati 14. septembril mittetulundusühing Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit, mille liikmete tegevusalaks on erihoolekandeteenuste pakkumine. Liidu eesmärgiks on edendada erihoolekandeteenust pakkuvate organisatsioonide ja vabaühenduste omavahelist võrgustikutööd ning partnerlust avaliku sektoriga selleks, et suurendada psüühilise erivajadusega inimeste võimalusi olla täisväärtuslikud ühiskonna liikmed. Soovime seista hea psüühilise erivajadusega inimestele suunatud erihoolekandeteenuste ja rehabilitatsiooniteenuse arendamise ja kvaliteedi kindlustamise eest.

Käesoleva pöördumisega juhime tähelepanu tänaste erihoolekandeteenuste peamistele puudustele ning teeme omapoolsed ettepanekud.

I ettepanek

Erihooldust vajavate inimestega töötava tegevusjuhendaja keskmine palk on täna 460 eurot/kuus, mis ei võimalda kvalifitseeritud tööjõu palkamist. Kutsume Vabariigi Valitsust üles koheselt, kuid mitte hiljemalt kui 1. jaanuar 2013.a.  tõstma teenuste maksumust määral, millega teenuste pakkujatel on võimalik tagada tegevusjuhendajate palgatõus.

II ettepanek

Erihoolekandeteenuste sisus on puudujääke. Neile on korduvalt tähelepanu osutanud oma kirjades sotsiaalministeeriumile erinevad Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu liikmed. Teeme ettepaneku sotsiaalministri ja Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu esindajate kokkusaamiseks mitte hiljemalt kui 1. november 2012. aastal erihoolekandeteenuste sisu puuduste üle arutamiseks. Liit on omalt poolt valmis koostama kulupõhised teenusemudelid.

III ettepanek

Meie vabariigis on tekkinud mitmed eraalgatuslikud ettevõtmised, mis juba pakuvad erihoolekandeteenuseid intellektipuudega inimestele (Pahkla Camphilli Küla SA, MTÜ Kohila Turvakeskus Katikodu, SA Maarja Küla, SA Haraka Kodu jt.) ning on tulemas ka uusi, kelle tegevus on praegu algusjärgus (SA Maarja Päikesekodu, MTÜ Toetuskeskus Meiela jt.). Nende organisatsioonide olemasolu on saanud võimalikuks tänu entusiastide, erinevate toetajate ja lastevanemate pingutustele. Täna kehtiva määrustiku kohaselt on kehtiv olukord, kus Sotsiaalkindlustusamet suunab kliente eraalgatuslikesse erihoolekandeasutustesse eelisjärjekorra alusel arvestamata konkreetse organisatsiooni liikmete  huve. Selline olukord on ebaõiglane ning vajab kohest  lahendamist. Meie ettepanek on seda küsimust arutada sotsiaalministriga koos eelmise küsimusega.

Ootame teie vastust MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu aadressile Haavassaare talu, Kiidjärve Küla, Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa 64605.

Lugupidamisega,

Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit

AS Hoolekandeteenused, MTÜ Kohila Turvakeskus Katikodu, MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, MTÜ Toetuskeskus Meiela, Pahkla Camphilli Küla SA, Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, SA Haraka Kodu, SA Maarja Küla, SA Maarja Päikesekodu, Tallinna Vaimse Tervise Keskus.